Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-04-26 - BG.271.2.4.2019.KJ - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na zadanie: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka.”

Branice, dnia 26.04.2019r.

 

BG.271.2.4.2019.KJ

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania  przetargowego

 

Dotyczy przetargu:Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka.

Wójt Gminy Branice, działając na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 93 ust.1 pkt.4) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia o  unieważnieniu postępowania przetargowego zmierzającego  do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia o nr BG.271.2.2019.KJ, ogłoszonego w BZP pod Nr 528100-N-2019 (data zamieszczenia 2019-04-05 r.) dotyczącego  zadania pn.: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka”, w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy. 

Uzasadnienie:

Zamawiający oszacował koszty realizacji powyższego zadania na kwotę  310 380,08 zł brutto (słownie: trzysta dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt 08/100 złotych ) i taką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Ceny wszystkich dwóch ważnych ofert złożonych w przedmiotowym przetargu to kwoty wyższe niż w/w, a zatem przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w tym oferta z najniższą ceną, która wynosi 365 858,15 zł brutto  (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem 15/100 złotych).

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację niniejszego zamówienia, więc zobowiązany jest do unieważnienia niniejszego postępowania w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 4)  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., zgodnie z którym to przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.