Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-03-21 - Rozeznanie cenowe - przedmiot zamówienia: Przebudowa oraz remont dróg gminnych wewnętrznych w Gminie Branice

Załącznik nr 1 do Regulaminu dokonywania zakupu dostaw,
usług oraz robót budowlanych wyłączonych na mocy art. 4 pkt 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych

 

 

Branice, dnia  21.03.2019r.

 

ROZEZNANIE CENOWE

Zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa / usługa / robota budowlana:

Przebudowa oraz remont dróg gminnych wewnętrznych w Gminie Branice w następujących miejscowościach:

- Bliszczyce,  część dz. nr 808,

- Włodzienin, część dz. nr 997/2

2. Zakres robót:

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych powyżej stanowią załączniki:

Załącznik nr 2 – Przedmiar robót dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Bliszczycach (część dz. nr 808)”

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej we Włodzieninie (część dz. nr 997/2)”

Załącznik nr 4 – Przedmiar robót dla inwestycji pn.: „Remont drogi we Włodzieninie (część dz. nr 997/2)

Minimalne wymagania dla materiałów określono przy zastosowaniu materiałów referencyjnych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia.

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z własnych materiałów, za pomocą własnego lub będącego w jego dyspozycji sprzętu pracowników.

3. Okres gwarancji 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru robót.

4. Termin realizacji zamówienia: marzec-maj 2019r.

5. W cenie należy ująć wszystkie roboty związane z w/w zadaniem.

6. Roboty budowlane, które są przedmiotem zamówienia mają być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Dołączony przedmiar zamieszczony jest w celach informacyjnych, nie powinien stanowić wyznacznika do kalkulacji ceny. W celu realnej oceny kosztów związanych z wykonaniem zadania, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji w terenie, a także sprawdzić wszystkie przedmiary w terenie.

7. Jako dokumentacje powykonawczą należy dostarczyć aprobaty techniczne, certyfikaty, itp., materiałów wbudowanych.

 

II.  Sposób przygotowania oferty, miejsce złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, karty techniczne produktów, które Wykonawca zamierza dostarczyć i zamontować.

Cena winna uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w przedmiocie zamówienia.

Oferta winna być podpisana przez właściwą reprezentację ze strony Wykonawcy zgodną
z dokumentem rejestrowym.

Ofertę należy złożyć do dnia 27.03.2019r. w siedzibie zamawiającego - sekretariat Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź na adres mailowy: karolina.jaroszewska@branice.pl

 

III. Kryteria oceny ofert

Oferty będą oceniane wg następującego kryterium

Cena – 100%

 

IV. Sposób porozumienia się z Wykonawcami:

W razie wątpliwości lub zapytań w sprawie przedmiotu zamówienia proszę o kontakt
z Panią Karoliną Jaroszewska, tel. 77 4868192 wew. 17 lub na adres mailowy karolina.jaroszewska@branice.pl

 

 

Ząłączniki

Metryczka
 • wytworzono:
  21-03-2019
  przez: Karolina Jaroszewska
 • opublikowano:
  21-03-2019 18:17
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  21-03-2019 18:29
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 623
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl