Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-01-24 - BG.271.7.2018.BS - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego

Branice,  dnia  23.01.2019 r.

 

BG.271.7.2018.BS

 

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania przetargowego

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego -  "Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej w miejscowości Lewice na działce nr 435/1”

 

Wójt Gminy Branice, działając na podstawie art. 92  ust. 1 pkt 7) w zw. z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. w Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, lub „p.z.p.” zawiadamia o:

unieważnieniu postępowania przetargowego zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia o nr BG.271.7.2018.BS, ogłoszonego w BZP pod Nr 663783-N-2018 (data zamieszczenia 21.12.2018 r.),

dotyczącego  zadania pn. :  "Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej w miejscowości Lewice na działce nr 435/1”

w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy w zw. z art. 93 ust. 1a pkt 1) ustawy oraz w zw. z art. 146 ust. 5 i 6 ustawy.    

Uzasadnienie:

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części pochodzi ze środków własnych, w części zaś ze środków zewnętrznych, o których pozyskanie Zamawiający aplikuje. W związku z tym w treści SIWZ Zamawiający przewidział możliwość unieważnienia postępowania jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Możliwości unieważnienia postępowania na ww. podstawie, czyli w przypadku nieprzyznania jakichkolwiek środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia, Zamawiający nie miał technicznej możliwość przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu publikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, gdyż w dziale IV.6.4 automatyczna treść generująca się w tym publikatorze przewidywała w dniu publikacji jedynie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania środków pochodzących w budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, czyli zawierała w treści brzmienie przepisu art. 93 ust. 1a sprzed zmiany dokonanej z dniem 19.09.2018 r. przez art. 12 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw.

Zamawiający nie ma możliwości na tym etapie postępowania dokonać zmiany treści ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, co oznacza, że wady tej nie da się usunąć.

Zamawiającemu nie zostało bowiem przyznane dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z wniosku złożonego do projektu w ramach obszaru E „Program wyrównywania różnic między regionami III” na realizacje zadania objętego niniejszym postępowaniem przetargowym.

Brak wystarczających środków na sfinansowanie całości zadania stoi na przeszkodzie do zawarcia przez Zamawiającego umowy o jego realizację, z zaciągnięciem zobowiązania przez Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia, bez pokrycia w pełnej wysokości środków w finansach budżetu Zamawiającego jako jednostki samorządu terytorialnego.

W świetle art. 44 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podstawą prawną określającą wysokość i cel wydatków publicznych jest uchwała budżetowa oraz plan finansowy. Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych ujęte w budżecie gminy i w planach finansowych dochody stanowią prognozy ich wielkości. Natomiast w świetle pkt 2 ww. przepisu wydatki stanowią nieprzekraczalny limit. Stanowi go kwota ujęta w odpowiedniej podziałce klasyfikacyjnej określającej cel wydatku. Ustalenia planu po stronie wydatków mają charakter wiążący, dyrektywny.

Niemniej jednak dochody pochodzą ze środków własnych lub zewnętrznych na dany cel wskazany budżecie. Niemożność posiadania środków zewnętrznych stanowi przeszkodę w zaciągnięciu zobowiązania, gdyż uniemożliwia to jego pokrycie.  

Zawierając zatem umowę w sprawie zamówienia publicznego bez zapewnienia wystarczającej ilości środków Zamawiający działałby w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, a w szczególności z zasadą terminowości, wyrażającej się w tym, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W działaniu takim można także upatrywać sprzeczności z dobrymi obyczajami dotyczącymi prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej gminy i dysponowania środkami publicznymi w sposób nieprowadzący do powstania deficytu budżetowego, co z kolei wskazuje na możliwość unieważnienia zawartej umowy z powodu wpływu na wynik przetargu w sposób z sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, czyli w oparciu o zapisy art. art. 70 5 k.c., a co za tym idzie wedle treści art. 146 ust. 5 p.z.p.

W wyroku z dnia 5 marca 2012 r. (KIO 356/12) Izba wskazała, że możliwość uznania umowy za nieważną z przyczyn leżących po stronie zamawiającego nie ogranicza się do przesłanek zapisanych w art. 146 ust. 1 p.z.p. Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 146 ust. 6 p.z.p. Zdaniem Izby, skoro Prezes UZP ma prawo zwrócić się do sądu o unieważnienie umowy, to zamawiający, działając na zasadzie samokontroli, może, a nawet powinien, samodzielnie dokonać unieważnienia postępowania, które prowadziłoby do zawarcia nieważnej umowy, choćby przesłanki tej nieważności nie wynikały z art. 146 ust. 1 p.z.p.

Przytoczony powyżej pogląd jest tożsamy z ze stanowiskiem Izby, wyrażonym już we wcześniejszym wyroku z dnia 22 grudnia 2011 r. (KIO 2660/11). W orzeczeniu czytamy, że nie należy traktować zapisów art. 146 ust. 1 p.z.p. jako katalogu zamkniętego przypadków, w których dopuszczalne jest unieważnienie postępowania z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Uzasadnienie takiego stanowiska Izba wywodzi z zapisu art. 146 ust. 6 p.z.p., pozwalającego Prezesowi UZP zwrócić się do sądu o unieważnienie umowy nie tylko wówczas, gdy działanie lub zaniechanie ze strony zamawiającego miało wpływ na wynik postępowania, ale także wówczas, gdy wpływ ten mógłby być jedynie potencjalny.

W ocenie Izby nie można uznać za racjonalną sytuację, w której zamawiający, zdając sobie sprawę z faktu, iż w toku postępowania miały miejsce błędy, które mogą skutkować unieważnieniem postępowania, ale nie mieszczą się one w zakresie objętym zapisami art. 146 ust. 1 p.z.p., byłby zobowiązany do podpisania umowy. Izba podkreśliła, że sytuacja taka prowadziłaby do patologii, w której zamawiający, choć świadom błędu, może jedynie czekać na wniosek o unieważnienie umowy skierowany do sądu przez Prezesa UZP.

Z punktu widzenia wykładni celowościowej art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p., należy dopuścić możliwość unieważnienia postępowania z przyczyn leżących po stronie zamawiającego także w sytuacjach nieuwzględnionych w treści art. 146 ust. 1 p.z.p. Izba w omawianym wyroku wskazała również na przytoczony już powyżej argument związany z art. 146 ust. 6 p.z.p., uznając, że określone w nim uprawnienia przysługują nie tylko Prezesowi UZP, ale także samemu zamawiającemu.

Również przedstawiciele doktryny podkreślają, że korzystając z rozszerzonej na zamawiającego dyspozycji art. 146 ust. 6 p.z.p., ma on prawo unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p. z przyczyn leżących po jego stronie, a niewymienionych w ust. 1 tego przepisu. Zwraca także uwagę na zawarty w art. 146 ust. 6 p.z.p. zwrot „mogło mieć wpływ”. Wskazują oni, że sformułowanie to umożliwia unieważnienie postępowania, w sytuacji gdy nie jest możliwe udowodnienie, iż wskazane naruszenie przepisów miało wpływ na wynik postępowania. Dla uczynienia zadość przytoczonej przesłance wystarczy uprawdopodobnienie, że wpływ taki mógł zaistnieć.

Wobec zatem tego, że Zamawiającemu nie przyznano części środków na realizację niniejszego zadania, co uniemożliwia mu zaciągniecie zobowiązania w wyniku zawarcia ważnej umowy, Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia niniejszego postępowania w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 7), w zw. z art. 93 ust. 1a pkt 1) oraz w zw. z art. 146 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

 

 

Wójt Gminy Branice

/-/ Sebastian Baca

Metryczka
 • wytworzono:
  24-01-2019
  przez: Beata Sakwerda
 • opublikowano:
  24-01-2019 14:16
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 640
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×