Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-01-23 - BG. 6733.7.9.2018.KJ - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Branice, dnia 22.01.2019r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY BRANICE

Nr BG. 6733.7.9.2018.KJ
z dnia 22. 01. 2019 r.

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na kotłownię mieszczącą się w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lewice, na dz. nr 435/1 k.m. 2 obręb Lewice, gmina Branice ”

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) / oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U z 2018r., poz.2096 ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji nr BG.6733.7.2018.KJ z dnia 22.01.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na kotłownię mieszczącą się w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lewice, na dz. nr 435/1 k.m. 2 obręb Lewice, gmina Branice”

 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy o sygn. BG.6733.7.2018.KJ, w tym z postanowieniami organów uzgadniających, w tut. urzędzie przy ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice (pokój 17), (czynny w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w piątek w godzinach od 7.00 do 14.00). 

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Metryczka
 • wytworzono:
  23-01-2019
  przez: Karolina Jaroszewska
 • opublikowano:
  23-01-2019 18:04
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 688
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl