Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Gminy uchwalone w 2019 roku

Posiedzenie z dnia 10-07-2019r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XII / 108 / 19 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2019-07-10_XII-108-19.pdf
XII / 107 / 19 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr III/18/18 z 17 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2019-2022 PDFU_2019-07-10_XII-107-19.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 28-06-2019r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
XI / 106 / 19 w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu  dostarczania  wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Branice PDFU_2019-06-28_XI-106-19.pdf
XI / 105 / 19 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi  na uchwałę Nr XLIII/432/18 Rady Gminy Branice z dnia 15 października 2018r., w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Branice oraz udzielenia odpowiedzi na skargę. PDFU_2019-06-28_XI-105-19.pdf
XI / 104 / 19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice PDFU_2019-06-28_XI-104-19.pdf
XI / 103 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-06-28_XI-103-19.pdf
XI / 102 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-06-28_XI-102-19.pdf
XI / 101 / 19 w sprawie  udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 PDFU_2019-06-28_XI-101-19.pdf
XI / 100 / 19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2018 PDFU_2019-06-28_XI-100-19.pdf
XI / 99 / 19 udzielenia Wójtowi Gminy Branice wotum zaufania PDFU_2019-06-28_XI-99-19.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 14-06-2019r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
X / 98 / 19 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2019-06-14_X-98-19.pdf
X / 97 / 19 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr III/18/18 z 17  grudnia  2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2019-2022 PDFU_2019-06-14_X-97-19.pdf
X / 96 / 19 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice PDFU_2019-06-14_X-96-19.pdf
X / 95 / 19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty PDFU_2019-06-14_X-95-19.pdf
X / 94 / 19 w sprawie wyrażenia woli  realizacji w Szkole Podstawowej we Włodzieninie programu "Hakujemy Paragrafy" PDFU_2019-06-14_X-94-19.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 20-05-2019r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
IX / 93 / 19 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii "Powiatu Głubczyckiego" PDFU_2019-05-20_IX-93-19.pdf
IX / 92 / 19 w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Branice  2016-2020 PDFU_2019-05-20_IX-92-19.pdf
IX / 91 / 19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki PDFU_2019-05-20_IX-91-19.pdf
IX / 90 / 19 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2019-05-20_IX-90-19.pdf
IX / 89 / 19 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr III/18/18 z 17  grudnia  2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2019-2022 PDFU_2019-05-20_IX-89-19.pdf
IX / 88 / 19 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2019 r.” PDFU_2019-05-20_IX-88-19.pdf
IX / 87 / 19 w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Branicach PDFU_2019-05-20_IX-87-19.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 15-04-2019r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
VIII / 86 / 19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn.„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 PDFU_2019-04-15_VIII-86-19.pdf
VIII / 85 / 19 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Branicach PDFU_2019-04-15_VIII-85-19.pdf
VIII / 84 / 19 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów PDFU_2019-04-15_VIII-84-19.pdf
VIII / 83 / 19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2019-04-15_VIII-83-19.pdf
VIII / 82 / 19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2019-04-15_VIII-82-19.pdf
VIII / 81 / 19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2019-04-15_VIII-81-19.pdf
VIII / 80 / 19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2019-04-15_VIII-80-19.pdf
VIII / 79 / 19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFU_2019-04-15_VIII-79-19.pdf
VIII / 78 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-04-15_VIII-78-19.pdf
VIII / 77 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/59/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysoka PDFU_2019-04-15_VIII-77-19.pdf
VIII / 76 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/64/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wódka PDFU_2019-04-15_VIII-76-19.pdf
VIII / 75 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/55/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Włodzienin-Kolonia PDFU_2019-04-15_VIII-75-19.pdf
VIII / 74 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/54/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Włodzienin PDFU_2019-04-15_VIII-74-19.pdf
VIII / 73 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/61/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiechowice PDFU_2019-04-15_VIII-73-19.pdf
VIII / 72 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/63/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Uciechowice PDFU_2019-04-15_VIII-72-19.pdf
VIII / 71 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/53/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Turków PDFU_2019-04-15_VIII-71-19.pdf
VIII / 70 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/62/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Posucice PDFU_2019-04-15_VIII-70-19.pdf
VIII / 69 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/52/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niekazanice PDFU_2019-04-15_VIII-69-19.pdf
VIII / 68 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/67/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michałkowice PDFU_2019-04-15_VIII-68-19.pdf
VIII / 67 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr IX/80/15 Rady Gminy Branice z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lewice PDFU_2019-04-15_VIII-67-19.pdf
VIII / 66 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/58/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jędrychowice PDFU_2019-04-15_VIII-66-19.pdf
VIII / 65 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/57/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jakubowice PDFU_2019-04-15_VIII-65-19.pdf
VIII / 64 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/66/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłonka PDFU_2019-04-15_VIII-64-19.pdf
VIII / 63 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/51/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gródczany PDFU_2019-04-15_VIII-63-19.pdf
VIII / 62 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VI/35/15 Rady Gminy Branice z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżkowice PDFU_2019-04-15_VIII-62-19.pdf
VIII / 61 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/65/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzbańce-Osiedle PDFU_2019-04-15_VIII-61-19.pdf
VIII / 60 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/56/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzbańce PDFU_2019-04-15_VIII-60-19.pdf
VIII / 59 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/70/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Branice PDFU_2019-04-15_VIII-59-19.pdf
VIII / 58 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/69/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boboluszki PDFU_2019-04-15_VIII-58-19.pdf
VIII / 57 / 19 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/68/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bliszczyce PDFU_2019-04-15_VIII-57-19.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 18-03-2019r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
VII / 56 / 19 w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2019-03-18_VII-56-19.pdf
VII / 55 / 19 w sprawie zaciągnięcia kredytu PDFU_2019-03-18_VII-55-19.pdf
VII / 54 / 19 w sprawie zmiany w budżecie gminy PDFU_2019-03-18_VII-54-19.pdf
VII / 53 / 19 zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr III/18/18 z 17  grudnia  2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2019-2022 PDFU_2019-03-18_VII-53-19.pdf
VII / 52 / 19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2019-03-18_VII-52-19.pdf
VII / 51 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-03-18_VII-51-19.pdf
VII / 50 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-03-18_VII-50-19.pdf
VII / 49 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-03-18_VII-49-19.pdf
VII / 48 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-03-18_VII-48-19.pdf
VII / 47 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-03-18_VII-47-19.pdf
VII / 46 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-03-18_VII-46-19.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 18-02-2019r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
VI / 45 / 19 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów PDFU_2019-02-18_VI-45-19.pdf
VI / 44 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-02-18_VI-44-19.pdf
VI / 43 / 19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2019-02-18_VI-43-19.pdf
VI / 42 / 19 w sprawie sprostowania oczywistego błędu w uchwale w sprawie budżetu Gminy Branice na 2019 rok PDFU_2019-02-18_VI-42-19.pdf
VI / 41 / 19 w sprawie uchylenia uchwały nr V/39/19 Rady Gminy Branice z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu w  uchwale w sprawie budżetu Gminy Branice na 2019 rok PDFU_2019-02-18_VI-41-19.pdf
VI / 40 / 19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok PDFU_2019-02-18_VI-40-19.pdf

 

 

Posiedzenie z dnia 21-01-2019r.
Nr uchwały Tytuł plik uchwały
V / 39 / 19 w sprawie sprostowania oczywistego błędu w uchwale w sprawie budżetu Gminy Branice na 2019 rok PDFU_2019-01-21_V-39-19.pdf
V / 38 / 19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej PDFU_2019-01-21_V-38-19.pdf
V / 37 / 19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości PDFU_2019-01-21_V-37-19.pdf
V / 36 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-01-21_V-36-19.pdf
V / 35 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-01-21_V-35-19.pdf
V / 34 / 19 w sprawie dzierżawy nieruchomości PDFU_2019-01-21_V-34-19.pdf
V / 33 / 19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Lokalno-Rolnej  na 2019 rok PDFU_2019-01-21_V-33-19.pdf
V / 32 / 19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Oświatowej  na 2019 rok PDFU_2019-01-21_V-32-19.pdf
V / 31 / 19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok PDFU_2019-01-21_V-31-19.pdf
V / 30 / 19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok PDFU_2019-01-21_V-30-19.pdf
V / 29 / 19 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Branice na 2019 rok PDFU_2019-01-21_V-29-19.pdf

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2019
  przez: Andrzej Maksymowicz
 • opublikowano:
  22-01-2019 17:16
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  11-07-2019 21:27
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 420
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×