Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-01-09 - Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu: nauki szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Załącznik do Zarządzenia nr 3G/18
Wójta Gminy Branice z dnia 9 stycznia 2019r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Branice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu nauki szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz zaprasza do składania ofert.

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

 1. Nazwa zadania konkursowego:
  ,,Prowadzenie dziennej placówki opiekuńczo- wychowawczej dla dzieci ”
 • środki przeznaczone na realizację zadania: 29.000,-

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.450).
 2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.450).
 3. Wójt Gminy Branice przyznaje dotacje na realizację zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert poprzez zawarcie umowy.
 4. Realizacja umowy nastąpi w formie wsparcia wraz z dofinansowaniem, które  nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.
 5. Wkład finansowy wnioskodawcy, na który składają się: środki finansowe własne i środki finansowe z innych źródeł musi stanowić co najmniej 10% całkowitych kosztów zadania.
 6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu lub wycofać swoją ofertę.

 

 

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadania mogą być realizowane w okresie od 04.02.2019 do 31.12.2019.
 2. Faktury i rachunki oraz rzeczywiste wydatkowanie środków z dotacji (dokonanie zapłaty) musi nastąpić w terminie realizacji zadania, który zostanie określony w umowie.
 3. Umowa może być podpisana nie wcześniej niż w dniu następnym, po ogłoszeniu wyniku konkursów.
 4. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
 5. Otrzymanej dotacji oferent nie może przekazać osobom trzecim w formie darowizny.
 6. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
 7. Zadanie powinno być realizowane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Branice.
 8. Zgłoszone zadanie powinno mieć charakter otwarty, ogólnodostępny dla wszystkich chętnych i zainteresowanych mieszkańców Gminy Branice.
 9. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie zawarta przez Gminę Branice umowa z wnioskodawcą.

 

 

IV. Warunki, termin i miejsce składania ofert.

 1. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne doświadczenie.
 2. Oferta musi być złożona na wzorze oferty określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz.1300).
 3. Ofertę (wydruk komputerowy, druk wypełniony pismem drukowanym lub maszynopis) należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu wnioskodawcy wraz z dopiskiem na kopercie pełnej nazwy przewidzianego do realizacji zadania określonego w ogłoszeniu konkursowym.
 4. Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnym, złożone w przewidzianym terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu).
 5. Nie dopuszcza się możliwości uzupełnienia oferty.
 6. Otwarcie ofert nastąpi 1 lutego 2019 r.
 7. W przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana, wnioskodawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy tj. uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowiący załącznik do umowy.
 8. Nieprzedłożenie dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7 skutkuje nie otrzymaniem dotacji.
 9. Oferty należy składać (pocztą lub osobiście) na adres:
  Urząd Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3
  48-140 Branice
 10. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. do godz. 10:00
 11. Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 12. Dopuszcza się składanie przez jeden podmiot kilku ofert w konkursie. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie powinny złożyć każdą ofertę w odrębnej kopercie.
 13. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
 14. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu pozostaną w aktach Urzędu Gminy w Branicach i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w procesie zlecania realizacji zadania, ani po jego zakończeniu.
 15. Podmiot składający ofertę:
 • wykonuje zadanie samodzielnie,
 • prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,  posiada kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,
 • umożliwi organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,
 • posiada szczegółowy program realizacji zadania,
 • zobowiąże się do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizacje umowy i rozliczenia dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami,
 • będzie informował opinię publiczną o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Gminy Branice poprzez oznaczenie miejsc realizacji zadania (formy informowania powinny być każdorazowo uzgodnione ze Zleceniodawcą).

 

 

V. Tryb i zasady stosowane przy wyborze ofert:

 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Branice. Komisja kwalifikuje złożone oferty do otrzymania dotacji.
 2. Z posiedzenia komisji sporządzony jest protokół zawierający: informacje o liczbie zgłoszonych ofert i rodzajach zadań, punktacji, proponowanej wysokości dotacji na wsparcie realizacji zadania.
 3. Protokół przekazywany jest Wójtowi Gminy Branice, który podejmuje decyzję o wyborze ofert, przyznaniu dotacji i jej wysokości poprzez zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych oraz zawiera stosowną umowę.
 4. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane niezwłocznie do publicznej wiadomości:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na stronie internetowej www.branice.pl,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Branicach.

 

 

VI. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Złożona oferta obejmuje realizację zadań własnych gminy w zakresie Nauki szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 2. Kalkulacja przedstawionych kosztów musi uwzględniać udział finansowy środków własnych lub środków pozyskanych z innych źródeł w wysokości min. 10% całkowitego kosztu realizowanego zadania.
 3. Koszty organizacji zadania powinny być skalkulowane oszczędnie i racjonalnie.
 4. Przy ocenie komisja konkursowa będzie brała pod uwagę m.in.:
  1. Doświadczenie w realizacji podobnych zadań.
  2. Możliwość realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę.
  3. Rzetelność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadan ia publicznego i jej spójności z harmonogramem.
  4. Atrakcyjność i dostępność zadania dla jego adresatów.
  5. Proponowana jakość wykonania zadania.
  6. Kwalifikacje osób realizujących zadanie publiczne.
  7. Udział środków własnych wnioskodawcy lub pozyskanych z inny ch źródeł przeznaczonych na realizację zadania.
  8. Wkład osobowy - świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.
  9. Dotychczasowa współpraca z samorządem Gminy Branice.
  10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego.
  11. Innowacyjność i oryginalność oferty.
  12. Pozytywna ocena dotychczasowych działań podejmowanych wspólnie z Samorządem Gminy Branice, w tym rzetelność i terminowość rozliczeń otrzymanych środków finansowych.
 5. Realizacja zadania powinna opierać się na odpowiedniej bazie i sprzęcie potrzebnym do realizacji zadania oraz zasobach kadrowych odpowiednimi kwalifikacjami.
 6. Za błąd formalny przyjmuje się:
  1. złożenie oferty po terminie,
  2. złożenie oferty w niewłaściwy sposób (m.in.: przesłanie faksem, złożenie oferty bez koperty lub w kopercie bez wizytówki),
  3. złożenie oferty na niewłaściwym formularzu (rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz.1300).
  4. złożenie oferty przez podmiot/podmioty nieuprawnione,
  5. złożenie oferty bez podpisów osób upoważnionych (osoby uprawnione do podpisania oferty, niedysponujące pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się czytelnie, pełnym imieniem i nazwiskiem, z zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji w organizacji pozarządowej).
  6. złożenie oferty w sposób nieczytelny (uniemożliwiający przeczytanie),
  7. złożone oferty nie zawierają wypełnionych wszystkich pól formularza oferty (jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać ,,nie dotyczy".
  8. niezapewnienie przez oferenta wymaganego wkładu finansowego.

 

Każdy błąd formalny powoduje odrzucenie złożonej oferty. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

 

 

VII. Przed podpisaniem umowy:

Przed podpisaniem umowy Oferent powinien okazać Zleceniodawcy:

 1. Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących, zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.
  Wydruk odpisu KRS ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/, zawierający adres strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, z której został wydrukowany, formę graficzną zgodną z rozporządzeniem oraz identyfikator wydruku, ma charakter urzędowego dokumentu i jest z nim równoważny. Wydruku nie trzeba potwierdzać za zgodność z oryginałem.
 2. Aktualny statut organizacji lub dokument równorzędny w przypadku braku posiadania statutu.
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje realizatorów zadania w szczególności zajęć sportowych (np. kursy instruktorskie, licencje, itp.)

 

 

VIII. Postanowienia końcowe.

Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, której zysk przeznacza na działalność statutową w ramach realizowanego zadania.

 

 

IX. Informacje dodatkowe.

Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju w roku 2018 wyniosła 27.000,-

Dopuszcza się możliwość ogłoszenia kolejnych edycji konkursu w roku 2019.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Branicach, pokój 16, tel. 77/486-81-92 wew. 1

 

 

 

Załączniki

PDFInformacja - Nauka szkolnictwa wyższego, edukacja, oświata i wychowanie.pdf

PDFZarządzenie nr 6G-19.pdf

PDFZarządzenie nr 3G-19.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  09-01-2019
  przez: Beata Nowak
 • opublikowano:
  09-01-2019 23:06
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  01-02-2019 19:49
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 357
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×