Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2018-11-29 - BZP nr 500286148-N-2018 - Ogłoszenie o zmianie umowy - dotyczy zamówienia: Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Wódka i Lewice

Branice, dnia 29.11.2018r.

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

 

 

Ogłoszenie nr 500286148-N-2018 z dnia 29-11-2018 r.
Branice: Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Wódka i Lewice
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 594730-N-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 500041308-N-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500074405-N-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Branice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141285200000, ul. Słowackiego  3, 48140   Branice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774868192, e-mail ug@branice.pl, faks 774868230.
Adres strony internetowej (url): http://bip.branice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Wódka i Lewice
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BG.271.20.2017.AK
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje roboty dotyczące budowy placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Wódka i Lewice. Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany placu zabaw w miejscowości Lewice, na działkach nr 435/2 i 435/1. Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynkowych, rekreacji młodzieży i dorosłych – znajdujących się w posiadaniu inwestora. W ramach inwestycji przewiduje wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku, wykonanie ogrodzenia, montaż urządzeń zabawowych, fitness oraz małej architektury. W ramach montażu urządzeń zabawowych zaprojektowano: bujak sprężynowy, huśtawkę, linaria, karuzelę, ważkę oraz zestaw zabawowy. W zakresie urządzeń siłowych zaprojektowano montaż takich urządzeń jak: orbitrek, wioślarz, surfem oraz krzesło do wyciskania. W ramach małej architektury projektuje się ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz tablicę informacyjną. Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany placu zabaw w miejscowości Wódka, na działkach nr 178/8 i 178/3. Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynkowych, rekreacji młodzieży i dorosłych – znajdujących się w posiadaniu inwestora. W ramach inwestycji przewiduje wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku, wykonanie ogrodzenia, montaż urządzeń zabawowych, fitness oraz małej architektury. W ramach montażu urządzeń zabawowych zaprojektowano: bujak sprężynowy, huśtawkę, linaria, karuzelę, ważkę, zestaw zabawowy oraz zjeżdżalnię liniową. W zakresie urządzeń siłowych zaprojektowano montaż takich urządzeń jak: orbitrek oraz krzesło do wyciskania. W ramach małej architektury projektuje się ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz tablicę informacyjną.

II.4) Główny kod CPV: 45112723-9
Dodatkowe kody CPV:
45233120-6,
45233000-9,
45342000-6,
45223800-4,
37500000-3,
45233250-6
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
15.11.2017-30.06.2018
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  NAZWA: Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Wódka i Lewice
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 15/11/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Drogowych Tomasz Gatner,  ,  ul. Ogrodowa 4,  48-140,  Branice,  kraj/woj. opolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 162119.93 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
 

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
16/11/2017
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
zmiana dotyczy terminu realizacji pierwszego etapu robót na dzień 30.04.2018r., lecz nie zmienia terminu realizacji zamówienia końcowego
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
późne zakończenie procedury przetargowej i rozpoczynający się sezon zimowy w chwili zawarcia umowy
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-11-2018
  przez: Karolina Jaroszewska
 • opublikowano:
  29-11-2018 15:23
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  29-11-2018 15:24
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 2814
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl