Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2018-11-15 - BG.6845.16 .2018.MW - II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki

Branice, dnia 30.10.2018r.

BG.6845.16 .2018.MW

 

O G Ł O S Z E N I E

 

      Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:

 

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie

 

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

Termin przetargu

Cena

wywoławcza do  przetargu

Wadium

/zł/

i termin wpłaty

uwagi

135

KW nr OP1G/ 00023893/0

1.5800 ha Branice

 

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej/ (P) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

28.11.2018

 

godz.10:00

1000,00 zł

podlega zwolnieniu z podatku VAT

200 zł

 

Wpłata do 23.11.2018

Dzierżawa w formie I przetargu ustnego nieograniczonego

 

Opis: Grunt orny klasy RII (1,3600 ha) i R IIIa (0,2200 ha), dojazd drogą gruntową, rzeźba terenu pozioma. Kształt działki korzystny regularny wielokąt

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – pokój nr 18).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o  wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu

Metryczka
 • wytworzono:
  15-11-2018
  przez: Małgorzata Wróblewska
 • opublikowano:
  15-11-2018 14:19
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 896
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl