Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2018-09-18 - Obwieszczenie Wójta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice wraz prognozą oddziaływania na środowisko

Branice, dnia 18.09.2018r.

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE

Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2018 ROKU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice wraz prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.), na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405, ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXVII/278/17. Rady Gminy Branice z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branic, zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice wraz prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 25.09.2018 roku do 23.10.2018 roku,

w Urzędzie Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice,  pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie studium rozwiązaniami, odbędzie się

w Urzędzie Gminy Branice przy ul. Słowackiego 3, w sali konferencyjnej, w dniu 15.10.2018 r., o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Branice na adres: Urząd Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, e_mail: z podaniem nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2018 roku.

Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r., poz. 570, ze zm.):

 1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
 2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Branice, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Branice, dodatkowo Rada Gminy Branice.

Metryczka
 • wytworzono:
  18-09-2018
  przez: Katarzyna Faron
 • opublikowano:
  18-09-2018 15:49
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 649
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl