Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2018-04-25 - BG.7150.1.2018.MW - I przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu części działki nr 149/24, KW nr OP1G / 00028107/9

Branice, dnia 25.04.2018 r.

BG.7150.1.2018.MW

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu:

 

Oznaczenie (nr działki ) i KW Pow. i położenie Przeznaczenie w planie (P)/studium (S) Termin przetargu Cena
wywoławcza do  przetargu
Wadium
/zł/ i termin wpłaty
uwagi

Część działki 149/24

KW nr OP1G / 00028107/9

7,80 m2

Branice

ul. Ogrodowa

(S) teren zabudowany/ zainwestowany

28.05.2018

godz.12:00

18,72 zł + VAT według obowiązującej stawki

 

4,00 zł

22.05.2018 

Najem w formie I przetargu ustnego nieograniczonego. Umowa najmu na okres 3 lat.

Czynsz miesięczny

 

Opis: Pomieszczenie typu komórka, Dojazd przez działkę Gminną. Pomieszczenie murowane, kryte papą. Stan pomieszczenia ocenia się jako dobry.

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – pokój nr 18).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o  wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy najmu w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu

Metryczka
 • wytworzono:
  25-04-2018
  przez: Małgorzata Wróblewska
 • opublikowano:
  25-04-2018 15:11
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  26-04-2018 12:07
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1088
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl