Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2018-03-09 - BG.6840.1.2018.MW - I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki

Branice, dnia 08.03.2018 r.

 

BG.6840.1.2018.MW

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:

 

Oznaczenie (nr działki) i KW

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie (P) / studium (S)

Termin przetargu

Cena
wywoławcza do  przetargu

Wadium
/zł/
i termin wpłaty

uwagi

259/1

KW nr

OP1G /00029033/6

0,1117 ha

budynek o pow. użytkowej

424,00m2, pow. zabudowy 251,00 m2

Bliszczyce 63a

(S)teren zabudowany/ zainwestowany

10.04.2018

godz.10:00

215 000,00 zł

VAT według obowiązującej stawki  

10 000,00 zł

05.04.2018

Sprzedaż w formie I przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin przeprowadzenia remontu budynku wynosi 2 lata liczone od dnia podpisania umowy notarialnej szczegółowe informacje dostępne na bip.branice.pl i w Urzędzie Gminy pokój 17

 

Opis: Budynek piętrowy z poddaszem częściowo użytkowymi częściowym podpiwniczeniem. Do budynku dobudowana parterowa przybudówka. Budynek pełnił funkcję szkoły podstawowej. Rok budowy 1850, później remontowany i zmodernizowany. Dach pokryty eternitem, stolarka drzwiowa i okienna drewniana,  Instalacje : wodno-kanalizacyjna energia oświetlenia i siła, centralne ogrzewanie w piwnicy. Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

 Oferent zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń:

a) zobowiązanie  do zakończenia remontu w terminie 24 miesięcy liczone od dnia podpisania aktu notarialnego (poprzez zakończenie remontu uznaje się wymianę pokrycia dachowego i przedłożenie do wglądu Urzędu Gminy protokołów z pozytywnie zakończonych przeglądów opisanych w art. 62 pkt 1 Prawa budowlanego.

b) zobowiązanie nabywcy do przedłożenia Gminie Branice dokumentacji potwierdzającej spełnienie obowiązków, o których mowa w pkt a) , w terminach wyznaczonych do wykonania tych obowiązków, pod rygorem uznania, że nabywca pozostaje w opóźnieniu z wykonaniem tych obowiązków i naliczenia kar umownych określonych w pkt c).

c) wyrażenie zgody na zastrzeżenie w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania nabywcy do zapłaty na rzecz Gminy Branice kar umownych: w wysokości 0,1% ceny brutto sprzedaży za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązania do zakończenia remontu nieruchomości, zgodnie z lit. a)

d) wyrażenie zgody na zawarcie w umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżenia, zgodnie z którym nabywca dobrowolnie podda się egzekucji co do obowiązku zapłaty na rzecz Gminy Branice kar umownych określonych w pkt c), stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., przy czym Gminie Branice będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w terminie do 31 grudnia 2020 r., a Gmina Branice będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, jeżeli dłużnik nie zapłaci wyżej opisanych, naliczonych kar umownych w terminie 7 dni od dnia wezwania.

Powyższe oświadczenia zawarte zostaną w notarialnej umowie zbycia nieruchomości.

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o  wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Metryczka
 • wytworzono:
  09-03-2018
  przez: Małgorzata Wróblewska
 • opublikowano:
  09-03-2018 15:02
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  09-03-2018 15:03
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 4056
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl