Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2018-01-31 - Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2018 r.

Branice, dnia 31.01.2018r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Działając na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1817, 1948. Dz. U. 2017 poz. 60, 573, 1909) oraz § 4 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr III/15/11 Rady Gminy Branice z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

 

I PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

 1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie gminy Branice na temat Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Branice na rok 2018.
 2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Branice.
 3. Termin konsultacji: od 2 lutego 2018 r. – do 28 lutego 2018 r.

 

II TRYB, ZASADY I FORMY KONSULTACJI

 1. Konsultacje polegają na sporządzeniu opinii przez podmioty uprawnione i skierowanie do Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 4, 48 – 140 Branice osobiście lub pocztą w terminie do 28 lutego 2018 r. do godz. 15:30. Na kopercie należy wpisać KONSULTACJE PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA 2018 ROK.
 2. Projekt programu współpracy zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy www.branice.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice.
 3. Dostarczone opinie zostaną przeanalizowane przez pracowników Urzędu Gminy pod względem formalnym (tzn. m.in. czy dana organizacja ma prawo do udziału w konsultacjach).
 4. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Branice, tel.774868 228 w. 24, pokój 24, osoba do kontaktu – Aneta Kopeczek.
 5. Wyniki konsultacji zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

 

Załączniki

Metryczka
 • wytworzono:
  31-01-2018
  przez: Aneta Kopeczek
 • opublikowano:
  31-01-2018 16:21
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  12-03-2018 14:52
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1153
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl