Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-11-02 - ZP.272.FN.4.2017SR - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Branice, dnia 2017-11-02

 

 

 ZP.272.FN.4.2017SR

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

o nr ZP.272.FN.4.2017SR na zadanie pn. „Długoterminowy kredyt w wysokości 96.000,00 zł z przeznaczeniem na  budowę parkowych miejsc spotkań w Jakubowicach i Wysokiej”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY złożonej przez wykonawcę:

 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta należąca do ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w nin. Postępowaniu.

 

2. W prowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta która nie podlegała odrzuceniu i została oceniona na podstawie poniższych kryteriów:

1) Cena ofertowa brutto - 60%

2) Czas uruchomienia kredytu –30%

3) Wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego - 10 %

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena ofertowa  brutto

Liczba pkt w kryterium Czas uruchomienia kredytu

Liczba pkt w kryterium Wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego

Łączna liczba pkt w kryterium cena ofertowa  brutto, Czas uruchomienia kredytu i Wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego

1

Bank Spółdzielczy w Namysłowie,

Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów

 

60

30

10

100

 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Branice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu 2 listopada 2017 r.

 

Wójt Gminy

/-/ Sebastian Baca

Metryczka
 • wytworzono:
  02-11-2017
  przez: Aneta Kopeczek
 • opublikowano:
  02-11-2017 14:32
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  02-11-2017 14:32
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1452
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl