Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-10-24 - Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice

Branice, dnia 24.10.2017r.

 

 

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Branice.

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz  art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405), zawiadamiam, o podjęciu przez Radę Gminy Branice  Uchwały Nr XXVII/278/17  z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice, w trybie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice. 

Granice obszaru objętego projektem zmiany studium (określone w załączniku graficznym, stanowiącym integralną część ww. uchwały) – są tożsame z granicami administracyjnymi gminy Branice.

Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi i wnioski do ww. projektu zmiany studium w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Wnioski oraz uwagi i wnioski należy składać:

 1.  w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Branice,  48 – 140 Branice, ul. Słowackiego 3.
 2.  ustnie do protokołu, w pokoju nr 17 Urzędu Gminy Branice, w godzinach pracy urzędu;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres @branice.pl lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Uwaga, wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków oraz uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt zmiany studium  – Wójt Gminy Branice, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1073).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Branice, w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 17, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych, pod numerem telefonu: tel. 77 4868192, 77 4868232 w. 17

 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-10-2017
  przez: Katarzyna Faron
 • opublikowano:
  24-10-2017 13:43
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1114
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl