Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-10-12 - BG.271.19.2017.AK - Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Wysoka i Jakubowice

Branice, dnia 12 października 2017r.

 

BG.271.19.2017.AK

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

 

Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Wysoka i Jakubowice

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuję poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówie ń Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Wysoka i Jakubowice” odbyło się w dniu 12.10.2017 r. o godz. 9.15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 213.941,23 zł brutto.

 

Oferty złożyło:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena oferty
brutto

Gwarancja

1

APIS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kolaniki 19
37-500 Jarosław

227.371,58

60 miesięcy

2

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Drogowych
Tomasz Gatner
ul. Ogrodowa 4
48-140 Branice

208.071,03

48 miesięcy

3

ANMED Sp. z o.o.
Dzierżysław
ul. Sobieskiego 32
48-130 Kietrz

268.220,19

60 miesięcy

4

SIMBA S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki
Zemborzyce Tereszyńskie 74
20-515 Lublin

205.524,31

60 miesięcy

 

Termin wykonania zamówienia i warunków płatności zgodnie z zapisami SIWZ.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 z pó źn. zm.) na podstawie art. 24 ust. 11 w/w ustawy w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. do dnia 16.10.2017 r. włącznie, należy przedłożyć Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, które stanowi załącznik nr 3.4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.                                                        

 

Wójt Gminy
/-/ Sebastian Baca
;

Metryczka
 • wytworzono:
  12-10-2017
  przez: Aneta Kopeczek
 • opublikowano:
  12-10-2017 18:41
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1492
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl