Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-10-10 - Nabór na opiekuna prawnego – październik 2017 - w OPS w Branicach

Branice, dnia 10.10.2017r.

 

 

Nabór na opiekuna prawnego – październik 2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób ubezwłasnowolnionych.

Zakres podstawowych zadań:

Sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Brak pozbawienia władzy rodzicielskiej lub skazania za przestępstwa przeciw wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub popełnione na jej szkodę lub we współdziałaniu z nią, brak orzeczenia zakazu prowadzenia działalności związanej z leczeniem czy opieką lub obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego,
 • Oświadczenie o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej lub skazania za przestępstwa przeciw wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub popełnione na jej szkodę lub we współdziałaniu z nią, braku orzeczenia zakazu prowadzenia działalności związanej z leczeniem czy opieką lub obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich,

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Branicach, pokój nr 4  przy ul. Głównej 61, 48-140 Branice.

Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, zgodnie z art. 162  § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 53a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Podstawa prawna:

Przepisy art. 3 pkt 5 lit j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34 poz. 198) oraz art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U z 2017r. poz. 682).

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Aneta Kuziora

Metryczka
 • wytworzono:
  10-10-2017
  przez: Aneta Kuziora
 • opublikowano:
  10-10-2017 19:43
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1464
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl