Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-09-27 - Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice

Branice, dnia 27.09.2017r.

 

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obejmującego obszar położony w sołectwie Branice.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz  art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405), zawiadamiam, o podjęciu, przez Radę Gminy Branice, uchwały Nr XXXI/323/17 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Branice, zwanego dalej projektem planu.

Granice obszaru objętego projektem planu, przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralną część ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi i wnioski do ww. projektu planu w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Wnioski oraz uwagi i wnioski należy składać:

 1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Branice, 48 – 140 Branice, ul. Słowackiego 3.
 2. ustnie do protokołu, w pokoju nr 17 Urzędu Gminy Branice, w godzinach pracy urzędu;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres lub za pomocą platformy ePUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Uwaga: wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków oraz uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt planu – Wójt Gminy Branice, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1073).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Branice, w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr. 17, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych, pod numerem telefonu: tel. 77 4868192, 77 4868232 w. 17

Metryczka
 • wytworzono:
  27-09-2017
  przez: Katarzyna Faron
 • opublikowano:
  27-09-2017 17:23
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1152
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×