Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-07-05 - BG.271.4.2017.AK - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Branice, 5 lipca 2017r.

 

BG.271.4.2017.AK

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i&nbps;historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice – Dom Kultury z zagospodarowaniem terenu”

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó źn. zm.) przekazuję poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice – Dom Kultury z zagospodarowaniem terenu.” odbyło się w dniu 05.07.2017 r. o godz. 9.15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1.132.065,76 zł brutto.

 

Oferty złożyło:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Gwarancja

1

Zakład Usługowo – Handlowy Kamil Duda ul. Zielona 42 48-130 Kietrz

1.192.847,80 zł

60 miesięcy

 

Dodatkowo na otwarciu ofert podano informację o ilości robót budowlanych, na których osoba wskazana w ofertach pełniła funkcję kierownika budowy, obejmujących remont, przebudowę lub budowę obiektu budowlanego o pow. co najmniej 580m2.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Doświadczenie personelu kluczowego wykonawcy

1

Zakład Usługowo – Handlowy Kamil Duda ul. Zielona 42 48-130 Kietrz

5 robót budowlanych

 

Termin wykonania zamówienia i warunków płatności zgodnie z zapisami SIWZ.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 z pó źn. zm.) na podstawie art. 24 ust. 11 w/w ustawy w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. do dnia 10.07.2017 r. włącznie, należy przedłożyć Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, które stanowi załącznik nr 3.4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

                                                                                                         

 

Zastępca Wójta
/-/ Katarzyna Herbut

Metryczka
 • wytworzono:
  05-07-2017
  przez: Aneta Kopeczek
 • opublikowano:
  05-07-2017 15:30
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  05-07-2017 15:32
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 5242
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl