Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-06-27 - ZP.272.FN.2.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Branice, dnia 2017-06-27

 

 ZP.272.FN.2.2017

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

o nr ZP.272.FN.2.2017 na zadanie pn. „Długoterminowy kredyt w wysokości 787.500,00 zł z przeznaczeniem na  budowę kanalizacji sanitarnej w Branicach”

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY złożonej przez wykonawcę:

  Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów

  Uzasadnienie wyboru:

  Oferta należąca do ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w nin. Postępowaniu.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta która nie podlegała odrzuceniu i została oceniona na podstawie poniższych kryteriów:

  1) Cena ofertowa brutto - 60%
  2) Czas uruchomienia kredytu –30%
  3) Wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego - 10 %

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena ofertowa  brutto

Liczba pkt w kryterium Czas uruchomienia kredytu

Liczba pkt w kryterium Wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego

Łączna liczba pkt w kryterium cena ofertowa  brutto, Czas uruchomienia kredytu i Wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego

1

Bank Spółdzielczy w Namysłowie,

Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów

 

60

30

10

100

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
   

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Branice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu 27-06-2017

Metryczka
 • wytworzono:
  27-06-2017
  przez: Stanisław Rzeszuciński
 • opublikowano:
  27-06-2017 11:39
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1601
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl