Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-06-12 - BG.6840.10.1.2017.MW - I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki

Branice, dnia 12.07.2017r.

BG.6840.10.1.2017.MW

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży:

 

Oznaczenie (nr działki i KW)

Pow. i położenie

 

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

Termin przetargu

Cena
wywoławcza do  przetargu

Wadium
/zł/
i termin wpłaty

uwagi

Nr działki:
42

KW nr:
OP1G/
00028302/6

0,1054 ha

+ budynek 34 m2

Wiechowice

(S) teren zabudowany/ zainwestowany

13.07.2017

godz.10:00

9 332,60 zł + VAT według obowiązującej stawki

1 000.00 zł

wpłata do 10.07.2017r

Sprzedaż w formie I przetargu ustnego nieograniczonego. Termin zagospodarowania nieruchomości 60 miesięcy

 

Opis: Działka nieużytkowana, zarośnięta, zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 34 m2,zużytym w 85% .Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej, kształt mało korzystny. Działka usytuowana w sąsiedztwie budynków mieszkalnych przewidziana do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Oferent zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń:

a) zobowiązanie do rozpoczęcia zabudowy w terminie 24 miesięcy (za rozpoczęcie budowy uważa się wybudowanie fundamentów) i jej zakończenia w terminie 60 miesięcy od daty sprzedaży (za zakończenie budowy uznaje się uzyskanie decyzji o  pozwoleniu na użytkowanie obiektu;

b) zobowiązanie nabywcy do przedłożenia Gminie Branice dokumentacji potwierdzającej spełnienie obowiązków, o których mowa w pkt a) , w terminach wyznaczonych do wykonania tych obowiązków, pod rygorem uznania, że nabywca pozostaje w opóźnieniu z wykonaniem tych obowiązków i naliczenia kar umownych określonych w pkt c).

c) wyrażenie zgody na zastrzeżenie w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania nabywcy do zapłaty na rzecz Gminy Branice kar umownych:
w wysokości 0,1% ceny brutto sprzedaży za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązania do zakończenia zabudowy nieruchomości, zgodnie z lit. a)

d) wyrażenie zgody na zawarcie w umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżenia, zgodnie z którym nabywca dobrowolnie podda się egzekucji co do obowiązku zapłaty na rzecz Gminy Branice kar umownych określonych w pkt c), stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., przy czym Gminie Branice będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli   wykonalności aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w terminie do 31 grudnia 2024 r., a Gmina Branice będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, jeżeli dłużnik nie zapłaci wyżej opisanych, naliczonych kar umownych w terminie 7 dni od dnia wezwania.

 Powyższe oświadczenia zawarte zostaną w notarialnej umowie zbycia nieruchomości.

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – pokój nr 18).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o  wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych  przyczyn.

Metryczka
 • wytworzono:
  12-06-2017
  przez: Małgorzata Wróblewska
 • opublikowano:
  12-06-2017 12:12
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 2604
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×