Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-02-22 - Zarządzenie Nr 21G/17 Wójta Gminy Branice - w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Branice

Zarządzenie Nr 21G/17
Wójta Gminy Branice

z dnia 22 lutego 2017 roku

 

w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Branice

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 446 ze zmianami) oraz § 3 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Branice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXIII/216/16 Rady Gminy Branice  z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Branicach

Wójt Gminy Branice

zarządza, co następuje :

§ 1

Zarządzam wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Branice.

 

§ 2

 1. Dzień wyborów wyznacza się na 14.03.2017 r. godz. 9.00 – 13.00
 2. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów jeśli nie mogą wszyscy wejść w skład Młodzieżowej Rady Gminy Branice, Gminna Komisja Wyborcza przeprowadzi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia wyborów losowanie w celu wyłonienia spośród kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów, radnego lub radnych.

 

§ 3

Terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Powołuję Gminną Komisję Wyborczą w składzie:

 1. Katarzyna Herbut – Kierownik Referatu Administracyjno - Kontrolnego
 2. Beata Nowak – Inspektor ds. funduszy unijnych i promocji gminy
 3. Joanna Bocian – Inspektor ds. podatków, opłat oraz rozliczania podatku VAT

 

§ 5

Określam następujący tryb pracy Gminnej Komisji Wyborczej:

 1. Komisja obraduje na posiedzeniach,
 2. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, wybierany przez członków Komisji,
 3. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych większością głosów członków Komisji,
 4. Komisja powołuje Okręgowe Komisje Wyborcze spośród zgłoszonych kandydatów,
 5. W wypadku jeśli dwóch lub więcej kandydatów na radnych otrzyma równą liczbę głosów Komisja przeprowadza losowanie w celu wyłonienia spośród nich wybranego radnego.

 

§ 6

Wyznaczam termin pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w celu wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej na dzień 24.02.2017 r.

 

§ 7

Określam wzory dokumentów, związanych z przeprowadzeniem wyborów, obejmujące:

 1. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków Okręgowych Komisji Wyborczych, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia,
 2. Wzór zgłoszenia kandydata na radnego z listą poparcia, stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia,
 3. Wzór karty do głosowania, stanowiący załącznik nr 4 do Zarządzenia.

 

§ 8

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Branicach oraz na tablicach ogłoszeń szkół na terenie Gminy Branice.

 

§ 9

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.

 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki:

Metryczka
 • wytworzono:
  22-02-2017
  przez: Beata Nowak
 • opublikowano:
  22-02-2017 16:32
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 4190
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl