Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-01-31 - BG.271.1.2017.KJ - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice

Branice, dnia 31.01.2017r.
 
Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych
 
 
 
 
Ogłoszenie nr 17491 - 2017 z dnia 2017-01-31r.
 
Branice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice"
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 11060-2017
Data: 19/01/2017
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Branice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141285200000, ul. Słowackiego  3, 48140   Branice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774868192, e-mail ug@branice.pl, faks 774868230.
Adres strony internetowej (url): http://bip.branice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: dysponują wykwalifikowanymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, kierować robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, dla następujących stanowisk: - Kierownik budowy – dysponują co najmniej 1 osobą do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: posiadać łącznie co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego jako Kierownik budowy
W ogłoszeniu powinno być: dysponują wykwalifikowanymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, kierować robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, dla następujących stanowisk: - Kierownik budowy – dysponują co najmniej 1 osobą do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: posiadać łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako Kierownik budowy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 03/02/2017, godzina: 10.00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 06/02/2017, godzina: 10.00
 


 

 

 

Załączniki

Zalączniki do wyjaśnień i zmian treści SIWZ

Stawki za zajęcie pasa drogowego dla poszczególnych dróg

 

Metryczka
 • wytworzono:
  31-01-2017
  przez: Karolina Jaroszewska
 • opublikowano:
  31-01-2017 17:32
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  25-05-2017 11:21
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 2905
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl