Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-01-27 - Nr BG.6220.8.3.2016.AW - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Branice, dnia 27.01.2017r.

Nr BG.6220.8.3.2016.AW

                                                                                               

 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.) mając na uwadze art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z pón. zm.),

zawiadamiam

że w dniu  27 stycznia 2017 roku na wniosek Pana Mariusza Kot zam. Jędrychowice 36, 48-140 Branice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr  ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”

W oparciu o § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) i art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Jednocześnie informuję, że w myśl art. 64 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) wniosek o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia skierowano do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z uprawnień można skorzystać w terminie 14 dni od daty obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy Branice, w godzinach urzędowania.

 

Z up. Wójta Gminy Branice
Aneta Kopeczek

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

 • Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Branice
 • Umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Jędrychowice,
 • Umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej bip.branice.pl
Metryczka
 • wytworzono:
  31-01-2017
  przez: Adriana Wiewiórka
 • opublikowano:
  31-01-2017 15:45
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  29-06-2017 18:04
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 3969
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl