Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-01-09 - BG.6840.2.2017.MW - IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki

 

PDFOgłoszenie_BG_6840_2_2017_MW_2017_01_09.pdf

 

Branice, dnia 09.01.2017r.

 

BG.6840.2.2017.MW

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 782 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

 

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony
w sprawie sprzedaży

 

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

opis

Termin przetargu

Cena
wywoławcza do  przetargu

Wadium
/zł/
i termin
wpłaty

uwagi

Nr działki:
230/2

Nr KW:
OP1G/00024625/8

Powierzchnia:
0,2000 ha

Położenie:
Niekazanice

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt rolny  RI- 0,1600 ha i RII – 0,0400 ha. Kształt korzystny- regularny wielokąt, lekko pochyła, Dojazd do działki drogą gruntową.

09.02.2017

godz 10:00

16 477,00 zł

 

1648.00 zł

wpłata do 06.02.2017

Sprzedaż w formie  przetargu  ustnego nieograniczonego

 

 

 

 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o  wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Nieruchomości nie jest obciążone i nie są przedmiotem zobowiązań.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.                                                                                                                                                                                             

Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2017
  przez: Małgorzata Wróblewska
 • opublikowano:
  30-01-2017 12:21
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  21-05-2017 18:16
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 2156
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl