Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2016-01-23 - Zarządzenie Nr 8G/17 Wójta Gminy Branice

 

PDFZarządzenie Nr 8G-17.pdf

 

Branice, dnia 23.01.2017r.

 

ZARZĄDZENIE NR 8G/17
WÓJTA GMINY BRANICE
z dnia 23 stycznia 2017r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2017 r.

 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 856 z późn. zm.) a także na podstawie §5 ust. 1 Uchwały Nr III/15/11 Rady Gminy Branice z dnia 24 stycznia 2011 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817), prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Branice. 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2017 r.” stanowiący załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia.

3. Celem konsultacji jest uzyskanie stanowiska organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów co do planowanej treści Programu, o którym mowa w ust. 2 i oczekiwanych zmian w tym zakresie.

§ 2.

 Określa się:

1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 31 stycznia 2017r.,

2) termin zakończenia konsultacji na dzień: 23 lutego 2017r.,

3) obszar, na terenie którego realizowane będą konsultacje: teren Gminy Branice.

 

§ 3.

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:

1) zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice www.branice.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,

2) zebranie składanych pisemnie uwag (zalecane jest wykorzystanie formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia) oraz propozycji na temat projektu uchwały wnoszonych za pomocą:

- poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice;

- składanych bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach.

2. W każdym przypadku o zachowaniu terminu decyduje data wpływu uwag i wniosków do Urzędu.

 

§ 4.

W terminie 14 dni od zakończenia konsultacji z ich przebiegu zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Wójtowi Gminy oraz upublicznione w sposób o którym mowa w § 3 ust.1 pkt. 1.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 6.

                                                                                                         

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                

 

ZASTĘPCA WÓJTA
/-/ Katarzyna Herbut

 

 

Załączniki

PDFProtokół z konsultacji - Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice w 2017.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  23-01-2017
  przez: Katarzyna Herbut
 • opublikowano:
  23-01-2017 17:57
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  27-03-2017 14:14
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 2718
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl