Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2017-01-16 - BG.6733.5.10.2016.KJ - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Branice, dnia 16.01.2017r.

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE
BG.6733.5.10.2016.KJ
z dnia 16.01.2017r.

 

o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Przebudowę i rozbudowę oraz termomodernizację budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej, na działce nr 435/1 w miejscowości Lewice”

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) / oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U z 2016r., poz.23)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„Przebudowie i rozbudowie oraz termomodernizacji budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej, na działce nr 435/1 w miejscowości Lewice”

Wnioskodawcą  przedsięwzięcia jest: Pan Maciej Halikowski, zamieszkały w Tarnkowej 17B, 48-100 Głubczyce, występujący w imieniu Gminy Branice, na podstawie Pełnomocnictwa, z dnia 13 grudnia 2016r. udzielonego przez Wójta Gminy Branice

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach ,  przy ul. Słowackiego  3,  (pokój 17). Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w  piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia za pośrednictwem Wójta Gminy Branice.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice,
- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

 

Z upoważnienia Wójta
Kierownik Referatu Budownictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami
Aneta Kopeczek

Metryczka
 • wytworzono:
  16-01-2017
  przez: Karolina Jaroszewska
 • opublikowano:
  16-01-2017 11:48
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  29-06-2017 18:02
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 3171
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl