Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2016-10-10 - BG.6840.18.2.2016.MW - III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży: nr działki:230/2, nr KW:OP1G/00024625/8, powierzchnia:0,2000ha, położenie:Niekazanice

 

PDFOgłoszenie_BG_6840_18_2_2016_MW_2016-10-10.pdf

 

Branice, dnia 10.10.2016r.

BG.6840.18.2.2016.MW

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 782 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

w sprawie sprzedaży

 

Oznaczenie działki

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

opis

Termin przetargu

Cena

wywoławcza do  przetargu

Wadium

/zł/

i termin wpłaty

uwagi

Nr działki:
230/2

Nr KW:
OP1G/00024625/8

Powierzchnia:
0,2000ha

Położenie:
Niekazanice

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt rolny  RI- 0,1600 ha i RII – 0,0400 ha. Kształt korzystny- regularny wielokąt, lekko pochyła, Dojazd do działki drogą gruntową.

10.11.2016

godz 10:00

16 477,00 zł

 

1648.00 zł

wpłata do 07.11.2016

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o  wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Nieruchomości nie jest obciążone i nie są przedmiotem zobowiązań.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Metryczka
 • wytworzono:
  12-10-2016
  przez: Małgorzata Wróblewska
 • opublikowano:
  12-10-2016 15:16
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  22-05-2017 20:18
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1752
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×