Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2016-09-19 - Nr BG.6840.31.2016.MW - I przetarg ustny ograniczony - sprzedaż nieruchomości rolnej: Działka nr 207/3, o pow. 0,9049 ha, położona w Jędrychowicach, KW nr OP1G/00030563/0

PDFOgłoszenie_BG_6840_31_2016_MW_2016-09-19.pdf

 

 

Branice, dnia 19.09.2016r.

Nr BG.6840.31.2016.MW

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 782 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

 

ogłasza I przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej

 

 1. Księga Wieczysta  nr  OP1G/00030563/0 prowadzona przez  Sąd  Rejonowy Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
 2. Działka oznaczona  nr  207/3  o pow. 0,9049 ha  położona w  Jędrychowicach
 3. Opis: Grunt rolny RIIIa 0,7007 ha i pastwisko PsII 0,2780 ha. Dojazd do działki drogą gruntową , niweleta lekko pochyła. UWAGA nieruchomość znajduje się w strefie ochronnej ujęcia wody na przedmiotowej działce zabronione jest m.in. wprowadzanie do ziemi jakichkolwiek ścieków w tym gnojówki i gnojowicy
 4. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej
 5. Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.
 6. Cena wywoławcza :  53 615,00- zł / słownie : pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset piętnaście zł 00/100/.
 7. Wadium: 6000,00 zł
 8. Przetarg odbędzie się w dniu 19.10.2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna)
 9. Przetarg ograniczony jest do (art. 2a UKUR):
  Rolników indywidualnych (określonych. w art.5 i 6 UKUR) ,chyba ze ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem jest jeden z małżonków. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego zmienionego ustawą z dnia 14 kwietnia  2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości  Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw.
  Na dowód powyższego należy złożyć w dniu przetargu : zaświadczenie wydane przez Wójta/Burmistrza w trybie art.7 UKUR, oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, stażu pracy w rolnictwie, o powierzchni użytków rolnych , że powierzchnia gospodarstwa nie przekracza 300 ha poświadczone przez Wójta/Burmistrza z każdej gminy położenia gruntów oraz zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
 10. W przetargu mogą brać udział osoby które najpóźniej w dniu 14.10.2016 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice i okażą dokumenty wskazane powyżej .
 11. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o  wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości.
 12. Zwycięzca przetargu jest zobowiązany do podpisania umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice. Niestawienie się w wyznaczonym terminie powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

                                                                                                                                                                                                  

Metryczka
 • wytworzono:
  21-09-2016
  przez: Małgorzata Wróblewska
 • opublikowano:
  21-09-2016 14:15
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  22-05-2017 20:18
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1875
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×