Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2016-09-15 - Nr BG.6840.30.2016.MW - I przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej - Nr działki: 764/2, Nr KW: KW 23260, Powierzchnia: 1,1900 ha, Położenie: Branice

 

PDFOgłoszenie_BG_6840_30_2016_MW_2016-09-15.pdf          

 

 

Branice, dnia 15.09.2016r.

 

 

Nr BG.6840.30.2016.MW

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 782 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej

 

Oznaczenie działki

Przeznaczenie w planie (P)/studium (S)

opis

Cena

wywoławcza do  przetargu

Wadium

/zł/

uwagi

Nr działki:
764/2

Nr KW:
KW 23260

Powierzchnia:
1,1900 ha

Położenie:
Branice

 

 

(S) rolnicza przestrzeń produkcyjna

Grunt orny 

RIIIa - 0,5300

RIIIb – 0,6600

UWAGA

nieruchomość znajduje się w strefie ochronnej ujęcia wody na przedmiotowej działce zabronione jest m.in. wprowadzanie do ziemi jakichkolwiek ścieków w tym gnojówki i gnojowicy

 

800,00 zł

 100,00 zł

wpłata do 14.10.2016

Dzierżawa na okres 3 lat. Czynsz roczny płatny do 30 października

 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu  18 październik 2016 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o  wyrażeniu zgody na dzierżawę nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 14.10.2016 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Dzierżawca obowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości wg obowiązujących przepisów.

Zwycięzca przetargu jest zobowiązany do podpisania umowy dzierżawy terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice. Niestawienie się w wyznaczonym terminie powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Metryczka
 • wytworzono:
  15-09-2016
  przez: Małgorzata Wróblewska
 • opublikowano:
  15-09-2016 17:16
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  22-05-2017 20:17
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1861
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl