Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2016-05-31 - Nr BG.6840.14.2016.MW - I przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działka nr 124, Nr KW OP1G/00018594/6, powierzchnia 0.0900 ha, położona w miejsowości Jabłonka

PDFOgłoszenie_BG_6840_14_2016_MW_2016-05-31.pdf

 

 

Branice, dnia 27.05.2016r.

 

 

Nr BG.6840.14.2016.MW

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 782 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

w sprawie sprzedaży

 

Oznaczenie
(nr działki)

Nr KW

Pow.

położenie Przeznaczenie w planie (P)/studium (S) opis Cena
wywoławcza do  przetargu

Wadium
/zł/

uwagi

124

OP1G/00018594/6

0.0900 ha

Jabłonka

(S) teren zabudowany /zainwestowany/

Nieruchomość częściowo zabudowana starą stodołą, położona w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, kształt korzystny – regularny wielokąt. Uzbrojenie: brak. Dojazd drogą brukowaną i polna

9 776,00 + VATwg stawki obowiązującej na dzień sprzedaży

978,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w dniu  28 czerwiec 2016 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o  wyrażeniu zgody na dzierżawę nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 24 czerwiec 2016 r. wpłacą w/w wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.

 

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Dzierżawca obowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości wg obowiązujących przepisów.

 

Zwycięzca przetargu jest zobowiązany do podpisania umowy dzierżawy terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice. Niestawienie się w wyznaczonym terminie powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Metryczka
 • wytworzono:
  31-05-2016
  przez: Małgorzata Wróblewska
 • opublikowano:
  31-05-2016 12:10
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  22-05-2017 18:49
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1840
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl