Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2016-03-25 - Nabór na stanowisko: Kierownik Referatu Organizacyjno Prawnego

PDFZarządzenie Nr 29U-16.pdf
PDFZarządzenie Nr 26U-16.pdf

 

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 26U/16
z dnia 25 marca 2016r.

 

Wójt Gminy Branice

Ogłasza nabór na stanowisko Kierownik Referatu Organizacyjno Prawnego w Urzędzie Gminy Branice, ul. Słowackiego 3.  48-140 Branice.

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych.
 3. 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.           
 5. Wykształcenie wyższe o jednym z wymienionych kierunków: prawo, administracja samorządowa.
 6. Doświadczenie zawodowe: minimum 4 letni staż pracy
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 8. Znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji Samorządowej
 9. Znajomość przepisów ustaw związanych z wykonywaniem obowiązków w szczególności:
  - Instrukcji kancelaryjnej,
  - Kodeksu postępowania administracyjnego,
  - Ustawy prawo zamówień publicznych,
  - Ustawy o samorządzie gminnym
  - Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
  - Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań.
 2. Samodzielność, kreatywność, komunikatywność.
 3. Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.
 4. Umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych.
 5. Umiejętność podejmowania decyzji.

 

III. Wymagane dokumenty:

 1.  List motywacyjny.
 2.  Życiorys (CV) z uwzględnienie dokładnego przebiegu kariery zawodowej.
 3.  Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 5. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Kierownika referatu organizacyjno - prawnego.
 8. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.  

  Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
  Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.).”

 

 

IV. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Dotyczący organizacji i funkcjonowania Urzędu, w tym:
  1. gromadzenie biblioteki urzędowej, nadzór nad archiwum zakładowym,
  2. prowadzenie narad pracowniczych, szkoleń, dokształceń i doskonalenia zawodowego w Urzędzie,
  3. organizowanie, nadzór i kierowanie praktykami uczniowskimi i stażami pracy.
 2. Współpraca ze Związkiem Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w zakresie pomocy i informacji dla kombatantów z terenu Gminy Branice.
 3. Prowadzenie całości spraw związanych z rejestracją zbiorów danych osobowych oraz nadzorowanie i koordynowanie przestrzegania realizacji tego zakresu zadań przez jednostki organizacyjne Urzędu.
 4. Koordynowanie działań związanych z organizowaniem akcji ewakuacji i ratowniczych, nadzór nad wykonywaniem przydzielonych jednostkom organizacyjnym Urzędu zadań związanych z obronnością kraju i obroną cywilną oraz wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 5. Nadzorowanie i koordynacja realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem spisów ludności, rolnych i innych zlecanych do wykonania na mocy odrębnych przepisów.
 6. Wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie  informacji niejawnych - Dz. U. nr 182 poz. 1228.
 7. Sprawowanie funkcji zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Branice.
 8. Współpraca w zakresie odpowiadającym realizacji swoich zadań z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa. Informowanie na bieżąco Wójta o przebiegu tej współpracy.
 9. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
 10. Prowadzenie procedury konsultacji społecznych.
 11. Obsługa organizacyjno - techniczna oraz kancelaryjno - biurowa Rady.
 12. Przygotowywanie i obsługa administracyjno-techniczną wyborów ławników sądowych.
 13. Prowadzenie całości spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej przypisanych do zadań Gminy.
 14. Prowadzenie całości spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz współpraca w tym zakresie z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 15. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.

 

 

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Czas pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 2. Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.
 3. Praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 4. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 5. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r, poz. 1786 z późn. zm.) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Branice.

 

 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

     Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Branice w miesiącu
     poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

     zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 

 

Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia 6 kwietnia br. do godziny 1530 w sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
z dopiskiem „Oferta pracy – nabór na stanowisko Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego”
 

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Planowane zatrudnienie -  kwiecień 2016r.

 

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się dnia 7 kwietnia br. o godzinie 900, rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zostanie przeprowadzona w dniu 7 kwietnia 2016r. o godzinie 1000.

Metryczka
 • wytworzono:
  25-03-2016
  przez: Aneta Kopeczek
 • opublikowano:
  25-03-2016 15:48
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  04-04-2016 15:59
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 2266
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×