Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownik Referatu Oświaty, Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Kierownik Referatu Oświaty, Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Kopaniecka Iwona

 

Zakres działania stanowiska obejmuje:

 1. koordynowanie działań promocyjno-informacyjnych gminy oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku gminy;
 2. współpraca z mediami, w tym: nadzorowanie prac związanych ze zbieraniem materiałów do Informatora Branickiego oraz prowadzenie oficjalnego profilu gminy na FB;
 3. współpraca z gminami partnerskimi;
 4. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych;
 5. koordynowanie spraw związanych z realizacją oraz rozliczaniem projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych;
 6. współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie składania i rozliczania wniosków o dofinansowanie;
 7. rozwijanie i nadzorowanie gminnych placówek oświatowo-wychowawczych, tj.: gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków;
 8. sporządzanie wniosków o dokonanie zmian w sieci szkół i przedszkoli;
 9. udział w ustalaniu planów finansowych dla gminnych placówek oświatowo-wychowawczych;
 10. współudział w opracowywaniu wniosków w zakresie lokalizacji, otwierania, zamykania i przekształcania placówek oświatowych;
 11. współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w gminnych placówkach oświatowych w zakresie kształtowania właściwej współpracy z Dyrektorem danej placówki i Wójtem;
 12. prowadzenie całości spraw związanych z dowożeniem dzieci do szkół i procedurą wyłonienia przewoźnika;
 13. organizowanie konkursów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych;
 14. przeprowadzanie procedury związanej z awansem zawodowym nauczycieli;
 15. nadzór nad całokształtem prac związanych z organizacją konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych i gimnazjum;
 16. nadzorowanie spraw związanych z prowadzeniem życia kulturalnego gminy w sferze organizacyjno-prawnej i finansowej;
 17. zapewnienie bieżącej działalności świetlic i obiektów sportowych działających na terenie gminy, w tym: nadzorowanie pracy gospodarzy świetlic i domów kultury na terenie gminy;
 18. nadzorowanie działalności instytucji kultury działających na terenie gminy;
 19. nadzór i kontrola podległych stanowisk w innych nie wymienionych sprawach;
 20. przygotowywanie dla potrzeb Wójta ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań;
 21. sprawdzanie i rozliczanie pod względem merytowycznym i finansowym dotacji udzielanych placówkom oświatowym oraz żłobkom;
 22. wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta;
 23. wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  31-01-2016 22:51
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  12-09-2019 14:05
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 2796
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl