Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2015-12-28 - Protokół z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Branice, dnia 28.12.2015r.

 

Protokół z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 91G/15 Wójta Gminy Branice z dnia  3 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie od dnia 20 listopada 2015r. do 15 grudnia 2015r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne ww. projektu uchwały.

Dnia 3 listopada 2015r. na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy umieszczono ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały.

Opinie i uwagi można było zgłaszać pisemnie na „Formularzu zgłoszenia uwag” do sekretariatu Urzędu Gminy Branice lub przekazać drogą pocztową na adres Urząd Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice w terminie określonym do dnia 15 grudnia 2015r.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i tryb przeprowadzenia konsultacji.

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosków do przedstawionego projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Zgodnie z Uchwałą Nr III/15/11  Rady Gminy Branice z dnia 24 stycznia 2011 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, informację o wynikach konsultacji społecznych podaje się do wiadomości na stronie internetowej gminy.

 

Branice, 28 grudnia 2015r.

 

Wójt Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca

Metryczka
 • wytworzono:
  28-12-2015
  przez: Aneta Kopeczek
 • opublikowano:
  28-12-2015 17:32
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1956
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl