Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2015-08-19 - Ogłoszenie Wójta Gminy Branice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Branice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRANICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Branice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

     Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t., ze zm.), na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, art. 50, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t., ze zm.) oraz podjętej przez Radę Gminy Branice Uchwały Nr V/30/15 z dnia 23 marca 2015 roku,  zmieniającej  Uchwałę Nr XLIII/356/14 z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Branice, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Branice,

w dniach od 27.08.2015 roku  do 25.09.2015 roku

w siedzibie Urzędu Gminy Branice,  48 – 140  Branice, ul. Słowackiego 3, pokój nr 17,  w godzinach pracy urzędu tj.:

poniedziałek od godz. 7:30 do 17:00, od wtorku do czwartku od godz. 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu, rozwiązaniami, odbędzie się w siedzibie:

Urzędu Gminy Branice,  48 - 140 Branice, ul. Słowackiego 3, w dniu 14.09.2015 roku  o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Branice.

     Zgodnie z art.18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Branice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.10.2015 roku.

Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

 1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18-09-2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013.262), lub
 2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17-02-2005r. o nformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2013.235), lub
 3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17-02-2005r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Branice, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Branice, dodatkowo Rada Gminy Branice.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Branice, w Referacie: Inwestycje i Remonty, Mienie Komunalne, I piętro, pokój 17, tel. 77 4868192, 77 4868232 w. 20.

Metryczka
 • wytworzono:
  19-08-2015
  przez: Karolina Skoczylas
 • opublikowano:
  19-08-2015 13:36
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1660
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl