Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2015-06-15 - Nr ZP.272.FN.2-3.2015 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Sfinansowanie zobowiązań Gminy Branice poprzez przejęcie długu w kwocie 1 015 449,00 zł"

Branice, dnia 15.06.2015r.

Nr ZP.272.FN.2-3.2015

 

 

                                                                                   Wg rozdzielnika

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.272.FN.2.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „ Sfinansowanie zobowiązań Gminy Branice poprzez przejęcie długu w kwocie 1 015 449,00 zł „

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania i odrzuceniu ofert

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą lub Pzp, Zamawiający – Gmina Branice ZAWIADAMIA, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „ Sfinansowanie zobowiązań Gminy Branice poprzez przejęcie długu w kwocie  1 015 449,00 zł”:

 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ww. zadanie zostało złożonych  6 ofert.:

 

Oferta nr 1  -  DEKADA SP. z o. o.
ul. Świętojańska 91/3,
81-381 Gdynia
Całkowity koszt realizacji usługi 172 344,90zł

 

Oferta nr 2  -  Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu
ul. Książąt Opolskich 36A
45-005 Opole
Całkowity koszt realizacji usługi 138 107,17 zł

 

Oferta nr 3 -  Magellan S.A.
Al.  J. Piłsudskiego 76,
90-330 Łóź
Całkowity koszt realizacji usługi 389 604,38 zł

 

Oferta nr 4 -  M.W. Trade S.A.
Ul. Powstańców Śląskich 125/200
53-317 Wrocław
Całkowity koszt realizacji usługi 342 113,01 zł

 

Oferta nr 5 -  Bank Spółdzielczy w Namysłowie
Oddział w Branicach
Ul. M.C. Skłodowskiej 8
48-140 Branice
Całkowity koszt realizacji usługi 116 272,05 zł

 

Oferta nr 6 -  Genin Noble Bank  S.A.
Ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
Całkowity koszt realizacji usługi 216 151,28 zł

 

2. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Sfinansowanie zobowiązań Gminy Branice poprzez przejęcie długu w kwocie  1 015 449,00 zł została wybrana oferta nr 5  złożona przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddział w Branicach, którego oferta opiewa na kwotę 116 272,05  zł. Wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego - Oferent przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty, które potwierdziły spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdziły, że oferent nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu i została złożona w wymaganym terminie - i jest ofertą z najniższą ceną , uwzględniając zastosowane kryterium - 100 % cena. Wybrana oferta uzyskała 100 pkt.

               Cmin
      P=   ------------    x 100 pkt =  ilość punktów
                 C

Cmin – cena minimalna
C – cena oferty badanej

 

         116 272,05
P  =   -----------------    x 100 pkt =  100 pkt
         116 272,05

 

3. W niniejszym postępowaniu złożono oferty nie podlegające odrzuceniu, wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, spełnili warunki udziału w postępowaniu i uzyskali następująca ilość punktów.

 

 

Nr
oferty

Nazwa wykonawcy
lub imię i nazwisko

Liczba punktów

1

DEKADA SP. z o. o.

ul. Świętojańska 91/3, 

81-381 Gdynia

           116 272,05
P  =   -----------------    x 100 pkt =  68 pkt
           172 344,90

2

Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu

 ul. Książąt Opolskich 36A

 45-005 Opole

           116 272 ,05
P  =   -----------------    x 100 pkt = 85 pkt
           138 107,17

 

3

Magellan S.A.

Al.  J. Piłsudskiego 76,

90-330 Łódź

          116 272 ,05
P  =   -----------------    x 100 pkt = 30 pkt
          389 604,38

 

4

M.W. Trade S.A.

Ul. Powstańców Śląskich 125/200

53-317 Wrocław

          116 272 ,05
P  =   -----------------    x 100 pkt = 34 pkt
          342 113,01

6

Genin Noble Bank  S.A.

Ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

          116 272 ,05
P  =   -----------------    x 100 pkt = 54 pkt
          216 151 ,28

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, terminem, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta jest dzień 22.06.2015r.

Proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 0774868230 z podaniem godziny oraz daty wpływu.

 

 

Wójt Gminy
Sebastian Baca

 

 

Otrzymują:

 1. DEKADA SP. z o. o.
  ul. Świętojańska 91/3,
  81-381 Gdynia
 2. Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu
  ul. Książąt Opolskich 36A
  45-005 Opole
 3. Magellan S.A.
  Al.  J. Piłsudskiego 76,
  90-330 Łódź
 4. M.W. Trade S.A.
  Ul. Powstańców Śląskich 125/200
  53-317 Wrocław
 5. Bank Spółdzielczy w Namysłowie
  Oddział w Branicach
  Ul. M.C. Skłodowskiej 8
  48-140 Branice
 6. Genin Noble Bank  S.A.
  Ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
 7. a/a.
Metryczka
 • wytworzono:
  15-06-2015
  przez: Karolina Skoczylas
 • opublikowano:
  15-06-2015 11:32
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  24-05-2017 19:09
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 2410
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl